اخبار شبکه پنج خراسان رضوی

خبر ویژه چهارشنبه 1393/11/29 رونمای از اولین دستگاه برداشت ماش در ایران و خاورمیانه

اولین دستگاه برداشت ماش در ایران وخاورمیانه امروز درنخستین همایش فناوری نوین درمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی رونمای شد این همایش به همراه صدها مدیر و مهندس کشاورزی و محصولات وابسته به سخرانی دکتر ظریف دبیر علمی همایش و مهدس مزروعی رییس جهاد کشاورزی مشهد برگزار شد